width="100">
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN R&F handelsnaam van Rijsemus & De Frel B.V.1. Algemeen

1.1. Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten.

1.2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.

1.3. Onze voorwaarden hebben voorrang boven die van onze contractpartners, behalve ingeval en voor zoverre andere voorwaarden schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

1.4. Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

2. Offertes Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.1. Alle bij deze offertes behorende bijlagen, zoals tekeningen, foto's, ontwerpen, voorwerpen en dergelijke blijven ons eigendom en dienen op ons eerste verzoek te worden geretourneerd.

2.2. Wij behouden ons alle intellectuele en industriële eigendomsrechten ter zake van de in 2.1. bedoelde bijlagen nadrukkelijk voor, zodat zij niet mogen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder onze schriftelijke toestemming.


3. Overeenkomsten

3.1. De verkoopovereenkomst komt tot stand doordat wij de mondelinge of schriftelijke opdracht accepteren.

3.2. Wij kunnen een schriftelijke bevestiging van een telefonische opdracht verlangen door toezending van een door de afnemer voor akkoord ondertekende kopie van de door ons uitgebrach te offerte.


4. Prijs

4.1. Onze offerte vermeldt de nettoprijs. Daarenboven is verschuldigd omzetbelasting en al hetgeen door ons aan derden wordt voldaan ter zake van de overeenkomst.

4.2. Tenzij in de overeenkomst een bindende prijs is bepaald, geldt de prijs op de dag van de levering. Tussentijdse prijswijzigingen worden door ons uitdrukkelijk voorbehouden.

4.3. Wij zijn gerechtigd alle kostenstijgingen volledig aan de afnemer door te berekenen.

4.4. Eventueel door ons gegeven kortingen hebben uitsluitend en alleen betrekking op de nettoprijs en gelden alleen voor de betreffende opdracht.

4.5. Door ons wordt steeds statiegeld berekend voor door ons geleverde emballage, kisten, vaten, tanks, pallets e.d., tenzij zulks uitdrukkelijk anders vermeld wordt. De kosten van statiegeld worden afzonderlijk gespecificeerd.

4.6. Tegen inlevering van naar ons oordeel in goede staat verkerende emballage, zullen wij het betaalde statiegeld restitueren.

4.7. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.8. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, copy, informatiedragers en dergelijke zijn overgelegd, zijn wij niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

Over- en ondermaat, additionele kosten 4.9 De omschrijvingen op onze facturen zijn bepalend voor de aard en de omvang van de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde hoeveelheid.

4.10. Indien één van beide partijen afwijking van meer dan 5% aannemelijk maakt, zal de betreffende factuur in een gemeenschappelijk overleg worden aangepast.

4.11. Indien de door ons te verrichten werkzaamheden buiten onze schuld worden verzwaard, vertraagd en/of niet op normale wijze voortgang kunnen vinden, kunnen wij de kosten die hieruit voortvloeien aan u in rekening brengen.

4.12. Kosten die het gevolg zijn van voorschriften van de centrale, provinciale of gemeentelijke overheid, dan wel van overige organen belast met de uitvoering van algemeen verbindende voorschriften, die ons bij het afsluiten der overeenkomst niet bekend waren, kunnen eveneens aan u in rekening worden gebracht.


5. Levering en risico

5.1. Levering vindt plaats door afgifte der goederen aan de vervoerder af fabriek.

5.2. Het risico van de goederen is na aflevering voor de afnemer.

5.3. Leveringstermijnen zijn voor ons vrijblijvend. Overschrijding van een aan de afnemer opgegeven leveringstermijn is geen wanprestatie onzerzijds. De afnemer heeft evenwel het recht om de overeenkomst, zonder dat hij tot enige schadeloosstelling jegens ons is gehouden, te annuleren indien de opgegeven leveringstermijn met meer dan twee maanden is overschreden, tenzij deze overschrijding ons niet kan worden toegerekend. De afnemer of derden kunnen jegens ons geen rechten op vergoeding van enige schade, op welke wijze dan ook geleden tengevolge van verlate levering of annulering door de afnemer op grond van de vorige zin, doen gelden. De afnemer vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken die derden uit deze hoofde jegens ons geldend maken.

5.4. Termijnoverschrijding kan in ieder geval niet aan ons worden toegerekend indien deze het gevolg is van brand, machine- of andere storingen in de fabriek, uitsluiting of staking, molest, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen houdende verbod op belemmering van aflevering, niet of niet tijdige aanvoer door toeleveranciers of andere leveranciers, niet tijdige bezorging door vervoerders of expediteurs, alsmede niet deugdelijke of niet tijdige prestatie van door ons ingeschakelde personen. De termijn waarbinnen wij dienen te presteren wordt derhalve verlengd met de termijn waarin wij tengevolge van niet toerekenbare termijnoverschrijding niet in staat zijn geweest tot uitvoering der overeenkomst.

5.5. In onderling overleg met de afnemer wordt een termijn bepaald waarbinnen wij onze werkzaamheden dienen te verrichten. Bedoelde termijn zal eerst beginnen te lopen wanneer alle door u voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en zaken in ons bezit zijn, met name de door u voor akkoord ondertekende offertes c.q. opdrachtbevestigingen.


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom totdat de gehele koopprijs, vermeerderd met alle inningskosten en met rente is voldaan.

6.2. De afnemer is ten volle gerechtigd om de goederen op normale wijze weder te verkopen of te verwerken binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Wij zijn bevoorrecht op de opbrengst van die goederen.

6.3. Het is de afnemer verboden de door ons geleverde zaken te verpanden, te belenen, in bruikleen, consignatie of bewaring te geven of op enigerlei wijze juridisch of feitelijk de beschikkingsmacht over die zaken onder welke titel dan ook aan derden af te staan of over te dragen, indien en voor zover ten aanzien daarvan het hiervoren gemelde eigendom voorbehoud geldt.

6.4. De overeenkomst wordt ontbonden door het enkele feit dat de afnemer in strijd met één van zijn in dit artikel neergelegde verplichtingen handelt. In dat geval zijn wij gerechtigd om onmiddellijke afgifte te vorderen van degene in wiens handen de zaken zich bevinden, zulks onverminderd de verplichtingen van afnemer tot volledige schadevergoeding.

Retentierecht en eigendomsvoorbehoud 6.5 Wij zijn gerechtigd om de afgifte van de door ons bewerkte zaken op te schorten totdat onze vordering jegens afnemer is voldaan.

6.6 Alle door ons geleverde zaken blijven onze eigendom totdat de gehele koopsom vermeerderd met rente en inningskosten is voldaan, alsmede totdat al onze vorderingen jegens de afnemer uit overige overeenkomsten zijn voldaan.


7. Verplichtingen van de afnemer

7.1. Afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst op de plaats van bestemming te tellen, te meten en de zaken op de gebruikelijke wijze te controleren en/of te doen onderzoeken, alvorens tot opslag of gebruik over te gaan. Eenmaal in gebruik genomen zaken gelden als correct geleverd.

7.2. De afnemer dient de door ons gegeven richtlijnen over de behandeling van de afgeleverde zaken op te volgen.

7.3. Indien de afnemer de in dit artikel neergelegde verplichtingen niet nakomt, verliest de afnemer ieder recht op schadevergoeding.


8. Reclames

8.1. Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst der zaken schriftelijk bij ons te worden ingediend. Indien binnen deze termijn geen schriftelijke reclame bij ons is ontvangen, gelden de zaken als correct geleverd.

8.2. Indien de afnemer reclameert, zijn wij c.q. de door ons aan te wijzen hulppersonen, gerechtigd om de betreffende zaken te onderzoeken, alsmede om alle plaatsen te betreden, waar de zaken mogelijk opgeslagen, behandeld, dan wel in gebruik zijn geweest. De zaken waarvoor de afnemer reclameert dienen te onzer beschikking te worden gesteld. Indien wij tot vergoeding overgaan c.q. opnieuw presteren, worden wij eigenaar van de zaken waarvoor is gereclameerd. Indien wij niet in de gelegenheid worden gesteld de reclame aldus te onderzoeken, heeft de afnemer generlei aanspraken jegens ons.


9. Betalingen

9.1. Betalingen moeten geschieden op de overeengekomen wijze en uiterlijk op het overeengekomen tijdstip, zonder enige korting of schuldvergelijking. De plaats van betaling is die van onze vestiging te Ede, tenzij wij een andere plaats als zodanig aanwijzen.

9.2. Ook ingeval van reclame dient de koopsom binnen de overeengekomen termijn te worden betaald, zij het onder voorbehoud van eventuele latere regeling en verrekening van het verschil.

9.3. Wanneer een afnemer op het overeengekomen tijdstip niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, alsmede ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, is hij in gebreke, zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Vanaf dat moment is hij over het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van twee procent per maand of een gedeelte daarvan.

9.4. Indien de afnemer in gebreke mocht blijven zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen na te komen, zijn alle door ons te maken buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. Deze kosten worden gesteld op vijftien procent van het factuurbedrag, tenzij wij de vordering uit handen hebben gegeven, in welk geval bindend zijn de declaratie van de advocaat en/of deurwaarder en/of het incassobureau.


10. Aansprakelijkheid

10.1. Wij zijn jegens de afnemer niet gehouden tot het vergoeden van kosten, schade en/of interessen wegens door ons toegebrachte schade, van welke aard dan ook, indien en voor zover zulks niet te wijten is aan onze opzet of grove schuld. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, dan wel schade die voortvloeit uit het gebruik van derden afkomstige, gebrekkige hulpzaken.

10.2. Indien wij jegens de afnemer tot schadevergoeding zijn gehouden, zal deze aansprakelijkheid in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de bedongen netto prijs voor de ons opgedragen leveringen, terwijl bij duurovereenkomsten onze aansprakelijkheid ter zake van ons handelen of nalaten in geen geval hoger zal zijn dan een bedrag gelijk aan de bedongen netto prijs voor de ons opgedragen werkzaamheden en leveringen gerekend over drie maanden.

10.3. In geen geval zullen wij voor een hoger bedrag kunnen worden aangesproken dan tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.

10.4. De afnemer staat in voor de juistheid van de door hem aan ons verstrekte gegevens en de door hem goedgekeurde gegevens. Door ons wordt ter zake geen aansprakelijkheid aanvaard.

10.5. Wij zijn niet aansprakelijk voor de door ons onverplicht verstrekte adviezen en/of richtlijnen.

10.6. De afnemer is gehouden ons te vrijwaren c.q. schadeloos te stellen ter zake van aanspraken van derden op grond van omstandigheden waarvoor wij niet uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk zijn, of die verder gaan dan waartoe onze aansprakelijkheid bij deze voorwaarden beperkt is.

10.7. Voor de inhoud van de door u aangeleverde teksten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Indien en voor zover wij ter zake door derden worden aangesproken verleent u ons volledige vrijwaring.Voorts kunnen nog bepalingen worden opgenomen inzake: annulering, wijzigingen in de opdracht, afname verplichting, afwijkingen/gebreken die geen reden zijn tot afkeuring van het geleverde.


11. Annulering

11.1. Wanneer de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden, alsmede in geval van schorsing van betalingen, surséance van betaling, faillissement, liquidatie van de onderneming of overlijden, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder in gebreke stelling en zonder dat enige rechtelijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door ons geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen, dan wel betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen, dan wel verdere uitvoering van alle tussen de afnemer en ons lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling heeft plaatsgevonden, dan wel voor verdere uitvoering vooruitbetaling en/of zekerheid te eisen, een en ander onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding van schade die het gevolg is van wanprestatie van de zijde van de afnemer.

11.2. Indien de afnemer een eenmaal aan ons verstrekte opdracht annuleert, nog voordat wij zijn begonnen met de uitvoering daarvan, dan is de afnemer aan ons een vergoeding wegens gemaakte onkosten en wegens winstderving verschuldigd ter hoogte van 30% van de factuurwaarde, zulks onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding indien de in werkelijkheid door ons geleden schade hoger is.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen ons en onze afnemer mochten rijzen, ongeacht of slechts één dan wel beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem, met uitzondering van geschillen waarvan de Kantonrechter in eerste instantie bevoegd is kennis te nemen. Wij zijn echter gerechtigd een geschil te brengen voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer.


13. Inwerkingtreding

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden worden van kracht met ingang van 1 oktober 1998

Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Arnhem